Gratis verzending vanaf €100

Snelle levering

Meer dan 30 jaar ervaring

Winkelwagen

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Algemene voorwaarden Middeljans Sport en Reclame VOF

Particulier

Algemene Voorwaarden Middeljans Sport & Reclame VOF

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet

Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die  toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Middeljans Sport & Reclame VOF, handelend onder de naam Middeljans Sport & Reclame;

Hoofdstraat 3, 9524 PA Buinerveen,

Telefoonnummer: 0599 – 212 232 maandag t/m vrijdag van 09:00 – 18:00 uur

E-mailadres: info@middeljanssportenreclame.nl

KvK-nummer: 67853013

BTW-identificatienummer: NL8571.99.432.B01

Vestigingsnummer: 000011333642

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze

algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige

toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze

voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke

zoveel mogelijk benaderd.

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de

aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact

overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief geldende belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 • optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat

nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de

ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. Bij levering van diensten:

5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending en betalingen voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 31 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de

voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de

verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg

van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer

geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de

ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van

deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien

overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst

tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5. De garantie geldt niet indien:

 • · De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • · De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • · De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts  gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 31 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 • · ten allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • · tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • · altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van tenhoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te
wenden tot Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com). De uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
4-2019 V3.0

Zakelijk

Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt onder ’Middeljans’ verstaan Geesje Middeljans-Boekholt, Mark Middeljans en Dennis Middeljans, handelend onder de naam Middeljans Sport en Reclame Vennootschap onder Firma, gevestigd te Buinerveen aan de Hoofdstraat 3. Onder ’opdrachtgever’ wordt verstaan een ieder (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die met Middeljans een overeenkomst sluit als bedoeld in deze voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

Lid 1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen opdrachtgever en Middeljans, behoudens indien en voorzover partijen hier gezamenlijk uitdrukkelijk schriftelijk vanaf wijken.
Lid 2.
Middeljans aanvaardt niet de toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, behoudens indien schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2. Offertes:

De door Middeljans uitgebrachte offertes zijn 14 dagen geldig, dit tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. In de offerte vermelde prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan in geval van een onvoorziene verandering in de werkzaamheden en/of kosten.

Artikel 3. Overeenkomst:

Lid 1.
Opdrachten dienen schriftelijk (per post, e-mail of fax) aan Middeljans te worden verstrekt. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen tenzij Middeljans binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk kenbaar maakt niet aan de opdracht te willen of kunnen voldoen. Indien er voorafgaand aan de opdracht geen offerte is uitgebracht en er niet anderszins schriftelijke afspraken zijn gemaakt is Middeljans gerechtigd de door haar gebruikelijk gehanteerde tarieven te hanteren.
Lid 2.
Indien Middeljans een offerte heeft uitgebracht komt de overeenkomst eerst tot stand indien opdrachtgever binnen de vervaltermijn schriftelijk bevestigt in te stemmen met de inhoud van de offerte. Indien opdrachtgever verzuimt de opdracht schriftelijk te bevestigen doch er mee instemt dat Middeljans de werkzaamheden uitvoert, zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

Artikel 4. Leveringen:

Lid 1.
De levering geschiedt af magazijn, waaronder te verstaan de plaats van waaruit door of namens Middeljans wordt geleverd. Vanaf het moment van levering gaat ook het risico over opdrachtgever.
Lid 2.
De transportkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, dit tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Ook indien wordt overeengekomen dat Middeljans voor het transport zorg draagt en/of de transportkosten draagt gaat her risico over op opdrachtgever op het moment als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
Lid 3.
Indien opdrachtgever weigert af te nemen is Middeljans gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden althans ontbonden te verklaren, onverminderd het recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
Lid 4.
Middeljans heeft te allen tijde het recht om van opdrachtgever te verlangen dat zekerheid wordt gesteld tot nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever. Middeljans is, indien deze zekerheid niet wordt gesteld, gerechtigd haar werkzaamheden en levering op te schorten zolang de zekerheid niet is gesteld.
Lid 5.
Middeljans is tevens gerechtigd levering op te schorten indien opdrachtgever nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ingevolge eerdere overeenkomsten tussen partijen.
Lid 6.
Middeljans behoudt zich het recht voor om bij bedrukte bestellingen 10% meer of minder te leveren.

Artikel 5. Uitvoering:

Lid 1.
Middeljans is te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.
Lid 2.
Geringe afwijkingen in de kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat en dergelijke leveren geen wanprestatie op van Middeljans en kunnen voor opdrachtgever geen aanleiding zijn afname te weigeren.
Lid 3.
Indien Middeljans ten behoeve van het productieproces door of zijdens opdrachtgever verstrekte bestanden digitaal dient te bewerken is Middeljans niet gehouden om aan opdrachtgever het bewerkte bestand te verstrekken, dit tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.

Artikel 6. Betaling:

Lid 1.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, verkeert opdrachtgever jegens Middeljans in gebreke zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. Middeljans is dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd de overige rechten die Middeljans toekomen uit hoofde van de overeenkomst en wet.
Lid 2.
Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, wordt opdrachtgever de vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1% van de vordering, vanaf 30 dagen na factuurdatum.
Lid 3.
Indien Middeljans zich genoodzaakt ziet de vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen te geven komen de buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever, welke kosten worden gesteld op het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief, dit met een minimum van € 250,-.
Lid 4.
Middeljans is gerechtigd om naar eigen inzicht op voorschotbasis te declareren. Middeljans zal in dat geval gehouden zijn de werkzaamheden eerst aan te vangen en/of te leveren aan opdrachtgever indien betaling van de voorschotnota heeft plaatsgevonden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud:

Lid 1.
Zolang opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Middeljans uit hoofde van de overeenkomst waarop de betaling betrekking heeft alsmede uit hoofde van andere betalingsverplichtingen van opdrachtgever jegens Middeljans blijft het geleverde Middeljans in eigendom toebehoren, dit voor rekening van opdrachtgever.
Lid 2.
In geval van wanprestatie zijdens opdrachtgever is Middeljans gerechtigd het geleverde terstond en zonder nadere formaliteiten terug te nemen dan wel te doen terugnemen.

Artikel 8. Eigendommen van opdrachtgever:

Lid 1.
Middeljans zal ten aanzien van goederen die door opdrachtgever aan Middeljans zijn toevertrouwd dezelfde zorg aanwenden die zij dienaangaande aanwendt met betrekking tot de eigen goederen van Middeljans.
Lid 2.
Onverminderd het bepaalde in het vorig lid van dit artikel blijft het risico op verlies, beschadiging dan wel tenietgaan volledig voor risico van opdrachtgever.

Artikel 9. Retentierecht:

Indien Middeljans goederen van opdrachtgever onder zich heeft is zij gerechtigd deze goederen onder haar te houden totdat alle vorderingen van Middeljans op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Artikel 10. Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht:

Lid 1.
Door het verstrekken van een opdracht tot reproductie van de door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde werken verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart opdrachtgever Middeljans in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, welke voortvloeien uit de reproductie.
Lid 2.
Tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, modelrecht en het auteursrecht, toe aan Middeljans. Tot depot dan wel registratie van dit recht is slechts Middeljans bevoegd. Opdrachtgever verkrijgt, indien hij volledig voldoet aan zijn verplichtingen jegens Middeljans, een licentie tot het gebruik.

Artikel 11. Overmacht:

Lid 1.
In geval van overmacht aan de zijde van Middeljans wordt uitvoering van de overeenkomst opgeschort gedurende de periode dat nakoming op grond van de overmachtsituatie niet mogelijk is, dit onverminderd het recht van Middeljans om de overeenkomst te ontbinden, in welk geval de opdrachtgever slechts gehouden is tot het betalen van een redelijke vergoeding voor het reeds gepresteerde.
Lid 2.
Indien er tengevolge van de overmacht sprake is van een langdurige dan wel blijvende onmogelijkheid voor Middeljans om te presteren is naast Middeljans tevens de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, in welk geval opdrachtgever eveneens slechts gehouden is tot het betalen van een redelijke vergoeding voor het reeds gepresteerde.
Lid 3.
Indien er sprake is van een overmachtsituatie is Middeljans jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor de schade welke opdrachtgever mogelijk lijdt tengevolge van niet nakoming van de overeenkomst door Middeljans.
Lid 4.
Onder overmacht wordt tevens verstaan de omstandigheid dat een leverancier van Middeljans, om welke redenen dan ook, niet in staat is om de goederen dan wel grondstoffen te leveren, welke benodigd zijn voor het verrichten van de opdracht.

Artikel 12. Reclame:

Indien opdrachtgever klachten heeft dienen deze binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Middeljans te worden medegedeeld. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn reclameert wordt Middeljans geacht de overeenkomst naar behoren te hebben uitgevoerd.

Artikel 13. Aansprakelijkheid:

Lid 1.
Middeljans is niet aansprakelijk voor:

 • fouten in het materiaal dat door opdrachtgever ter hand is gesteld;
 • fouten van door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden;
 • fouten in de uitvoering van de overeenkomst indien deze een gevolg zijn van handelen dan wel nalaten van opdrachtgever;
 • gevolgschade die mogelijkerwijs zou kunnen voortvloeien uit ondeugdelijkheid van het door Middeljans geleverde;
 • de houdbaarheid, hechting, licht- en kleurechtheid, slijtvastheid en dergelijke eigenschappen van geleverde goederen en materialen.

Lid 2.
Aansprakelijkheid van Middeljans jegens opdrachtgever uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad is beperkt tot een bedrag, dat niet hoger is dan het aan de opdracht verbonden bedrag, dit met een maximum van € 1000,-.

Artikel 14. Publiciteit:

Middeljans is gerechtigd om de door haar geleverde c.q. vervaardigde goederen met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van de opdrachtgever af te beelden op catalogi, reclamedrukwerk, publicatie, advertenties en dergelijke zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever en zonder dat Middeljans hiervoor een financiële vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd is.

Artikel 15. Toepassingsrecht en geschillen:

Op de overeenkomst tussen Middeljans en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zullen, indien een minnelijke oplossing niet tot de mogelijkheden behoort, uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Assen, zulks behoudens voorzover dwingende rechtelijke competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan en onverminderd de bevoegdheid van Middeljans om desgewenst de Rechtbank van de woonplaats van opdrachtgever te adiëren.